Skip to main content

徕卡Q相机

重新定义便携型相机

产品目录

徕卡 Q

产品目录
简体中文
日期: 06/2017 格式: PDF (6.75 MB)

徕卡 Q

产品目录
台湾繁体中文
日期: 08/2017 格式: PDF (6.62 MB)

徕卡 Q

产品目录
香港繁体中文
日期: 08/2017 格式: PDF (6.62 MB)

徕卡 Q

产品目录
英语
日期: 07/2016 格式: PDF (12.51 MB)

操作手册

徕卡Q 固件3.1 安装说明

操作手册
English
日期: 02/2019 格式: PDF (153.54 KB)

徕卡 Q

操作手册
繁体中文
日期: 07/2016 格式: PDF (9.72 MB)

徕卡 Q

操作手册
英文
日期: 07/2016 格式: PDF (8.55 MB)

技术参数

徕卡 Q

技术信息
英语
日期: 07/2016 格式: PDF (134.29 KB)

固件

徕卡Q 固件3.1 安装说明

操作手册
English
日期: 02/2019 格式: PDF (153.54 KB)

徕卡 Q - FIRMWARE LEICA Q (TYP 116) - VERS. 3.0

固件
英语
日期: Thu, 06/28/2018 - 14:26 格式: ZIP (48.91 MB)

徕卡Q安装说明 固件3.0

操作手册
中文
日期: 07/2018 格式: PDF (202.85 KB)

徕卡 Q - FIRMWARE LEICA Q (TYP 116) - VERS. 2.0

固件
日期: Mon, 09/25/2017 - 13:18 格式: ZIP (48.91 MB)

徕卡 Q 固件安装指南 - FIRMWARE LEICA Q (TYP 116) - VERS. 2.0

操作手册
英语
日期: 06/2018 格式: PDF (41.6 KB)
Top